PODRŠKA ŠKOLAMA U PROVEDBI CJELOVITE SEKSUALNE EDUKACIJE: PREPORUKE ZA JEDINICE LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

Kao polazište zagovaranja za sustavno provođenje cjelovite seksualne edukacije u školama (CSE) uzimamo UNESCO-ove smjernice koje se temelje na ljudskim pravima definiranim međunarodnim dokumentima te su u skladu sa znanstveno utemeljenim informacijama. Dokument se poziva na istraživanje “Ispitivanje potreba i stavova o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole na području PGŽ-a, SMŽ-a i VŽ-a” (2023) koje je provedeno u sklopu projekta Zdrave veze.

Preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave temelje se na sljedećim zaključcima iz istraživanja: nastavno i stručno osoblje iskazuje potrebu za edukacijama i radnim materijalima iz područja CSE-a te im je potrebna podrška u provedbi CSE-a. Cilj je ovih preporuka potaknuti jedinice lokalne i regionalne samouprave na osiguravanje podrške školama u trenutnim okvirima provedbe, u kojima se sadržaji CSE-a provode kao dio međupredmetne teme Zdravlje i drugih međupredmetnih tema, ali bez adekvatne podrške, praćenja i evaluacije. Ipak, za kvalitetnu provedbu potrebno je osigurati provođenje CSE-a kao zasebnog predmeta, čemu bi se dugoročno trebalo težiti.

*Projekt “Zdrave veze” provode SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija, te nevladina organizacija KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške. Projekt “Zdrave veze “ je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.