Započeo edukacijski projekt “Reci, pa ispeci”

Započeo je projekt „Reci, pa ispeci“ koji se ostvaruje kroz partnerstvo riječkih udruga Filmaktiv i PaRiter te suradnju s Učeničkim domom “Podmurvice” Rijeka, a financijski je podržan od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

U planirane aktivnosti biti će uključeni učenici i učenice iz Učeničkog doma „Podmurvice“  Rijeka. U prvoj tematskoj cjelini radionica učenici/e će na interaktivan način učiti o ljudskim pravima, diskriminaciji, aktivnom građanstvu, ravnopravnosti spolova, prepoznavanju i prevenciji nasilja u obiteljima i vezama te će razvijati participativne vještine, vođenje, timski rad, dijalog i sl., dok će u drugoj savladati osnove filmskog jezika, korištenja kamere, snimanja tona i digitalne montaže.

Osim radionica predviđene su i mjesečne projekcije filmova na temu ljudskih prava uz razgovor i diskusiju.

Polaznici/e se tijekom susreta potiču na promišljanje i artikuliranje stavova o problemima i potrebama njihove okoline, a kreativni izričaj u formi videa postaje način artikulacije potreba šire društvene zajednice u kojoj žive. Time projekt značajno doprinosi povećanju aktivnog sudjelovanja mladih u rješavanju problema u zajednici.

Po završetku projekta stečena znanja moći će pokazati javnosti kroz vlastite video uratke i javnu aktivističku akciju čime će informirati javnost o problemima koje su obrađivali tijekom radionica te o važnosti poznavanja i uvažavanja ljudskih prava.