3 (1)
smoqua
 

Edukacija “Praćenje učinka aktivnosti i projekata”

Vijesti

U sklopu projekta “Zdrave veze” jačamo kapacitete zaposlenica uključenih organizacija civilnog društva. U skladu s time tijekom veljače održana je jednodnevna edukacija na temu “Praćenje učinka aktivnosti i projekata” koju nam je održala Andrijana Parić. Pokrivene su teme koje se općenito tiču vrednovanja učinka projekta i aktivnosti. Govorile smo o razlikama između praćenja i vrednovanja, o postavljanju okvira za iste, a poseban naglasak stavljen je na metodološku triangulaciju. 

Raspravljale smo o različitim metodama vrednovanja te o njihovoj upotrebi:

  • pregled projektne dokumentacije
  • intervjui i fokusne grupe
  • pregled projektnih aktivnosti
  • pregled outputa projekta
  • analiza internih evaluacija

Osim teorijskog dijela, imale smo praktične vježbe u kojima je poseban naglasak stavljen na osmišljavanje metoda i pristupa prilikom vrednovanja. Radile smo na konkretnom primjeru projekata koje provodimo odnosno razvijale metode kojima se može mjeriti učinak aktivnosti.

Jedva čekamo nova znanja primijeniti u praksi!

Projekt provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka – LORI, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta, partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. U sklopu projekta ostvareno je i bilateralno partnerstvo s organizacijom KUN (Center for equality and diversity) iz Norveške. Projekt “Zdrave veze “je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Join The Game project in full swing!

Vijesti

This February we were visited by the partners of the Erasmus + project Join The Game in order to develop a toolkit for an urban game that will encourage young women and girls to try their hand at masculinized professions.

When choosing a career, girls often reject masculinized professions (that is, those in which there are more men than women, or are considered “masculine” in the social consciousness). This applies to both vocational and higher education. Girls do not consider these occupations, despite being more in demand on the labor market and associated with better wages, research shows.

This is because of the stereotypes that young women face from an early age. Their beliefs about their own abilities and predispositions (deepened by the formal education system), as well as the expectations of women to combine their careers with traditionally “female” responsibilities (running the home, raising children, caring for parents, etc.) limit girls.

That’s why last month we worked intensively for three days with the Fundacja Laboratorium Zmiany project holders from Poland and partners UVIC – Universitat de Vic (Spain) and Pour La Solidarite (Belgium) for three days on the development of materials for an urban game that motivates to shake up the status quo and on the preparation of a manual for all potential game leaders so that the game itself gets the best results.

The game will be ready in the fall, and we invite all people who work with young people to follow the project!

____________________________________________________________________________________________________________________________

Join The Game projekt u punom jeku!

Ove veljače u posjeti su nam bile partnerice na Erasmus + projektu Join The Game kako bismo razrađivale toolkit za urbanu igru koja će ohrabriti mlade žene i djevojke da se okušaju u maskuliniziranim profesijama. 

Prilikom odabira karijere djevojke često odbacuju maskulinizirana zanimanja (tj. ona u kojima ima više muškaraca nego žena, ili se u društvenoj svijesti smatraju “muškim”). To se odnosi i na strukovno i na visoko obrazovanje. Djevojke ne uzimaju u obzir ta zanimanja, unatoč tome što su traženija na tržištu rada i povezana s boljim plaćama, pokazuju istraživanja.

To je zbog stereotipa s kojima se mlade žene susreću od najranije dobi. Njihova uvjerenja o vlastitim sposobnostima i predispozicijama (produbljena formalnim obrazovnim sustavom), kao i očekivanja žena da svoje karijere kombiniraju s tradicionalno “ženskim” obvezama (vođenje doma, odgoj djece, briga o roditeljima, itd.) ograničavaju djevojčice. 

Zato smo prošli mjesec s Nositeljicama projekta Fundacja Laboratorium Zmiany iz Poljske te prtnericama UVIC – Universitat de Vic (Španjolska) i Pour La Solidarite (Belgija) tri dana radile intenzivno na razradi materijala za urbanu igru koja motivira na uzdrmavanje statusa quo i na pripremi priručnika za sve potencijalne voditelje igre kako bi sama igra polučila najbolje rezultate. 

Igra će biti gotova na jesen, a mi pozivamo sve ljude koji rade s mladima da prate projekt!

Tražimo volonterke!

Vijesti

Poziv za sudjelovanje u fokusnim grupama za mlade u sklopu projekta “Zdrave veze”

Vijesti

Istraživačice udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava će 14. ožujka u varaždinskoj udruzi mladih V.U.K. održati fokusne grupe o potrebama mladih za cjelovitom seksualnom edukacijom u osnovnim i srednjim školama. Istraživanje se provodi u sklopu projekta “Zdrave veze”, kojeg uz udrugu SOS Rijeka provode udruge PaRiterLORI i Delta, organizacija KUN iz Norveške, te jedinice lokalne i regionalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija. Fokusne grupe namijenjene su učenicima_cama 8. razreda osnovnih škola te 2. i 3. razreda srednjih škola. Za sudjelovanje na fokusnim grupama potrebno je donijeti od strane roditelja ili skrbnika potpisan Pristanak za sudjelovanje u istraživanju.

Fokusna grupa s učenicima_cama varaždinskih osnovnih škola (8. razredi) održat će se u utorak, 14. ožujka s početkom u 12:00 sati u prostoru udruge mladih V.U.K., u Centru za mlade i nezavisnu kulturu P4 (Preradovićeva 4), dok će se fokusna grupa za srednjoškolce_ke održati isti dan u 15:00 sati. Grupe će trajati najviše sat vremena. U tom vremenu, istraživačice će kroz otvorenu raspravu ispitati poznavanje mladih o elementima cjelovite seksualne edukacije prema UNESCO-ovim smjernicama te njihovu potrebu da o istima razgovaraju u sklopu formalnog obrazovanja u školama. Fokusne grupe sastavljene su od najmanje 5, a najviše 12 učenika_ca, koji uz facilitaciju istraživačice razgovaraju o svojim potrebama, stavovima i nedoumicama u vezi CSE. Dok istraživačica vodi razgovor, asistentica radi audio snimku događaja i vodi bilješke. Roditelji ili skrbnici sudionika_ca istraživanja dužni su putem maila asistentici predati potpisani Pristanak za sudjelovanje u istraživanju, kojeg možete preuzeti ovdje. Sudjelovanje u istraživanju je anonimno.

Iskaz interesa za sudjelovanjem u istraživanju, Pristanak za sudjelovanje ili dodatna pitanja u vezi provedbe fokusne grupe, možete poslati istraživačicama udruge SOS Rijeka putem maila:
Greta Grakalić Rački, 
Iva Davorija, 
Svakim radnim danom, radnice su dostupne i na službenom telefonu udruge SOS Rijeka:  051 211 888. 

Projekt “Zdrave veze” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Four days of “Healthy Relationships” in Rijeka!

Vijesti

From January 16th to 19th we had the honor of hosting our partners on the “Healthy Relationships” project from the non-governmental organization KUN Center for Equality and Diversity from Norway for the exchange of knowledge, experience and capacity building in the implementation of comprehensive sexual education (CSE).

The “Healthy Relationships” project focuses on the problem of the lack of content in the field of comprehensive sexual education in school curricula and insufficient recognition of its importance.

“Healthy Relationships” is a project led by SOS Rijeka – Center for Nonviolence and Human Rights, Lesbian Organization Rijeka “LORI”, Association Delta, Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, local and regional self-government units: City of Rijeka and Varaždin County, and non-governmental organization KUN Center for Equality and Diversity from Norway.

During the first two days of the training, we exchanged experiences in gender equality and empowerment, balancing private and work life, gender-based violence, and gender diversity. We learned a lot of new information, generated new ideas, and gained insight into the functioning of our organizations in Croatia and Norway.

Following, KUN educators held a two-day workshop on sexual education open to everyone who wants to implement content from the field of CSE in their work, with particular emphasis on people who work with children and young people in Primorje-Gorski Kotar, Varaždin, and Sisak-Moslavina counties.  Over 20 educators, teachers, psychologists, and people from the civil sector attended the workshop. We got acquainted with many useful work methods and practical ways of implementing CSE topics at all levels of education from kindergarten to working with adolescents.

Enriched by this experience, we return to research activities!

The “Healthy Connections” project is supported by €90,000.00 of financial support from Iceland, Liechtenstein, and Norway within the framework of the European Economic Area and Norwegian grants.

Četiri dana “Zdravih veza” u Rijeci!

Vijesti

Od 16. do 19. siječnja 2023. imale smo čast ugostiti svoje partnerice na projektu “Zdrave veze” iz nevladine organizacije KUN Centre for Equality and Diversity iz Norveške na razmjeni znanja, iskustva i jačanju kapaciteta u provođenju cjelovite seksualne edukacije (CSE).

Projekt “Zdrave veze” fokusiran je na problem nedostatka sadržaja iz područja cjelovite seksualne edukacije u školskim kurikulumima i nedovoljno prepoznavanje njegove važnosti. 

“Zdrave veze” provode SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija, te nevladina organizacija KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške.

Tijekom prva dva dana treninga razmjenjivale smo iskustva iz područja rodne ravnopravnosti i osnaživanja, balansiranja privatnog i poslovnog života, rodno-uvjetovanog nasilja i rodne raznolikosti. Saznale smo mnoštvo novih informacija, generirale nove ideje te stekle uvid u funkcioniranje naših organizacija u Hrvatskoj i Norveškoj. 

Potom su edukatorice KUN-a održale dvodnevnu radionicu o seksualnoj edukaciji otvorenu za sve osobe koje u svoj rad žele implementirati sadržaje iz područja CSE, s posebnim naglaskom na osobe koje rade s djecom i mladima na području Primorsko-goranske, Varaždinske i Sisačko-moslavačke županije. Radionici je prisustvovalo preko 20 edukatorica, učiteljica, psihologinja te osoba iz civilnog sektora. Upoznale smo se s brojnim korisnim metodama rada i praktičnim načinima implementacije CSE tema na svim nivoima obrazovanja od vrtićke dobi pa do rada s adolescentima. 

Obogaćene ovim iskustvom, vraćamo se natrag istraživačkim aktivnostima! 

Projekt “Zdrave veze” je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Projekt GO for ESI! Mladi za obrazovne politike koje podržavanju jednakopravnost, uključivost i solidarnost

Projekti, Vijesti

Trening „Mladi u dijalogu“

Trening se održao od 21. do 23. listopada u Karlovcu, a sudjelovalo je ukupno 20 mladih od 15 do 30 godina iz Karlovca i okolice te Zagreba, Rijeke i Osijeka te dvoje facilitatora, od kojih je jedan facilitator mlada osoba, i 3 osobe u pratnji.

Koristeći kreativne metode neformalnog obrazovanja i storytelling sudionici/e su se pobliže upoznali i stvorili sigurnu i ugodnu atmosferu grupe što je bilo važno za nastavak treninga. Govorilo se o oblicima participacije mladih, definirani su pojedini oblici participacije te smo neke od njih i prikazali na kreativan način, kroz glumu, pjesmu, simulacije itd. Jačali smo komunikacijske i prezentacijske vještine koje su nam bitne pri dijalogu s donositeljima odluka. Kroz tri različite vježbe okušali/e smo se u aktivnom slušanju, prenošenju poruke i pravilnoj upotrebi govornog aparata te pravilnom disanju.

Pročitaj više…

Zajedno gradimo SPONE!

Projekti, Vijesti

DRUŠTVENI ANGAŽMAN MLADIH ZA MLADE

Pozivamo vas da zajedno gradimo SPONE!

Živiš u Rijeci ili u okolici Rijeke?

Organiziramo super aktivnost za tebe – čitaj dalje 🙂

Pozivamo mlade između 15. i 30. godina života, a osobito studentice i studente te srednjoškolke i srednjoškolce, na uključivanje u volonterski društveni angažman mladih za mlade. Okupit ćemo grupu od 12 mladih u Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Petrinji te ćemo ih kroz edukacije i mentorstva podržati u tome da se međusobno upoznaju, zajednički djeluju, osmisle i provedu akciju solidarnosti za mlade i to osobito za mlade s manje mogućnosti u svojoj lokalnoj sredini, a zajednički ćemo organizirati i akciju solidarnosti s mladima pogođenim potresima iz okolice Petrinje.

Pročitaj više…

Trening „Mladi za globalno građansko obrazovanje“

Projekti, Vijesti

Trening “Mladi za globalno građansko obrazovanje” se odvijao od 9. do 11. rujna u sjedištu Nansen dijalog centra u Osijeku. Na treningu je sudjelovalo 17 mladih od 15 do 18 godina te 4 osobe u pratnji.

Sudionici/e su se po dolasku okupili na ručku u prostorima studentskog doma u sklopu VETU-a, gdje je krenulo neformalno upoznavanje. Nakon ručka krenule su formalne uvodne aktivnosti treninga. Na njima su sudionici/e bolje upoznali jedni druge, a istovremeno su spoznavali/e različite karakteristike koje čine naše identitete. Uslijedile su radionice na temu stereotipa i predrasuda, koje su sudionicima/ama pomogle da osvijeste stereotipe i predrasude koje imaju, te nauče kako se nositi s istima. Dan smo završili s refleksijom na kojoj su se sudionici/e osvrnuli na sve aktivnosti tog dana, te su imali prostor izraziti sve što misle i osjećaju. Svrha refleksije bila je pomoć sudionicima/ama u praćenju vlastitog procesa učenja, ali i pružanje povratne informacije voditeljima edukacije.

Pročitaj više…

Zdrave veze – projekt usmjeren na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije u kurikulumima škola

Projekti, Vijesti

U četvrtak. 6. listopada 2022. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je konferencija za medije povodom početka projekta “Zdrave veze”. 

Projekt “Zdrave veze” usmjeren je na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulumima škola, neprepoznavanje važnosti istog od strane relevantnih dionika te na stigmu oko CSE koja se temelji na netočnim informacijama. “Zdrave veze” provode SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija, te nevladina organizacija KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške. Projekt “Zdrave veze “je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. 

Pročitaj više…