Rijeka PROTIV nasilja prema ženama!

Nasilje nad ženama ne smijemo tolerirati

Dana 25. studenog, povodom Međunarodnog dana protiv nasilja prema ženama, na riječkom se Korzu, održao mirni prosvjed Rijeka PROTIV nasilja prema ženama. Tim povodom riječki aktivisti i aktivistkinje porukama su poručili da nasilje prema ženama više ne smijemo tolerirati te da Hrvatska mora hitno ratificirati Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji (Istanbulsku konvenciju).

slika

Na polusatnom prosvjedu, porukama poput »Darujte cvijeće, a ne udarce«, »Nasilje nije privatna stvar«, »Ne uči me kako da se odijevam – uči ih da ne siluju«, »Prijavi nasilje«, »Odaberi život bez nasilnika«, »Na 1 prijavljeno silovanje ide 20 neprijavljenih«… željelo se poručiti da je nasilje prema ženama sveprisutni i rastući društveni problem koji se ne smije zanemarivati. Isto tako žrtvama nasilja odaslana je poruka da ne trebaju trpiti nasilje, već ga prijaviti.

slika1

Organizatori/ce prosvjeda uputile su i jasnu poruku hrvatskim vlastima: »Potpis znači obavezu! Ratificirajte konvenciju!«, referirajući se na činjenicu da je Hrvatska Istanbulsku konvenciju potpisala, no nije ju ratificirala, što nas čini jedinom državom u regiji koja to odbija učiniti. Ratifikacija Konvencije Vijeća Europe ključan je korak u borbi protiv nasilja prema ženama. Ova konvencija prepoznaje nasilje prema ženama kao rodno utemeljeno te postavlja nasilje prema ženama kao jedan od ključnih socijalnih mehanizama kojim se žene prisilno stavlja u podređen položaj u odnosu na muškarce. Ratifikacijom konvencije Hrvatska bi se obvezala poduzeti konkretne korake u borbi protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja, silovanja, uhođenja, obiteljskog nasilja, prisilnih brakova i genitalnog sakaćenja žena. Svrha ove Konvencije je zaštiti žene od svih oblika nasilja; doprinijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca te izrada sveobuhvatnog okvira, politike i mjere za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja prema ženama i nasilja u obitelji.