Poziv na sudjelovanje u istraživanju

Ivona Novak, studentica pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu poziva na sudjelovanje u istraživanju koje će provoditi u svrhu izrade diplomskoga rada pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Barbare Kušević.Tema istraživanja je „Rodno responzivno roditeljevanje u hrvatskome kontekstu“, a cilj istraživanja je opisati kako sudionici istraživanja razumiju i prakticiraju rodno responzivno roditeljevanje i koje aspekte takvoga roditeljevanja izdvajaju kao izazovne. U istraživanju mogu sudjelovati svi roditelji koji žive na području Hrvatske te imaju jedno ili više djece u dobi 0-10 godina, a koje prema vlastitom određenju odgajaju rodno responzivno. Rodno responzivnim roditeljevanjem u ovome radu podrazumijevaju se sve roditeljske prakse usmjerene k promjeni diskriminatornih rodnih normi, a zasnovane na roditeljskome jednakome pristupanju djetetu bez obzira na biološki spol djeteta, aktivnome odupiranju tradicionalnim rodnim normama i ponašanjima, osnaživanju djeteta za razvoj vlastitoga identiteta te otvorenosti prema rodnim različitostima.

Istraživanje će se provoditi u obliku online intervjua preko online platformi (Zoom, Skype, Google Meet) koje će unaprijed biti dogovorene sa svakim sudionikom/com istraživanja.

Ako želite sudjelovati u istraživanju, molimo da se javite na mail adresu: za dogovore.