Misija, vizija, ciljevi, aktivnosti i vrijednosti


Misija

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter je neprofitna nevladina organizacija koja promiče ljudska prava, kulturu nenasilja, toleranciju, prava manjina i rodnu ravnopravnost povezujući neformalno obrazovanje, istraživanje i aktivizam.


Vizija

Ravnopravno društvo koje prepoznaje i poštuje različite potrebe i prava svih ljudi.


Ciljevi Udruge

Promoviranje kulture nenasilja i tolerancije te ljudskih i građanskih prava i sloboda kao nužnih preduvjeta demokratizacije društva

Prepoznavanje i razumijevanje općih i specifičnih prava žena, rad na osnaživanju ženskog pokreta i žena te stvaranje jednakih uvjeta za njihovo sudjelovanje na svim razinama javnog, političkog i gospodarskog života

Promocija aktivizma među građanima, kako i osnaživanje građana radi njihovog utjecaja na društvene procese

Jačanje lokalne demokracije, pluralističkog i multikulturnog društva kao temelja za izgradnju zajednice po mjeri njenih građana. U promicanju ljudskih prava i ženskih ljudskih prava Udruga se rukovodi principima Opće konvencije o ljudskim pravima; Konvencije o građanskim i političkim pravima; Konvencije Ujedinjenih naroda o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama; Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena; Ustavom RH; Zakonom o ravnopravnosti spolova te drugim sličnim protokolima.


Aktivnosti udruge

Poticanje kreativne razmjene teorijskih i praktičnih pristupa obrazovanju o antidiskriminaciji i ljudskim pravima te izgradnji društvene pravde kroz neinstitucionalnu edukaciju, radionice, seminare, treninge i slično

Poticanje svijesti i znanja o konvencijama o ljudskim pravima

Predlaganje, zagovaranje i praćenje nacionalnih i međunarodnih javnih politika antidiskriminacije i ljudskih prava

Razvijanje kulture dijaloga i kulture nenasilnog življenja

Afirmacija aktivističkog pristupa u lokalnoj zajednici (građanskog aktivizma, multikulturalizma i tolerancije)

Educiranje djece i mladih o ljudskih pravima, procesu odlučivanja i demokracije

Poticanje djece i mladih na aktivnu participaciju i kritičko razmišljanje

Organiziranje i provođenje edukacija o ljudskim pravima, kulturnom dijalogu i sl.

Uključivanje, razmjena i suradnja sa srodnim međunarodnim organizacijama

Sudjelovanje na međunarodnim stručnim skupovima o ljudskim pravima


Vrijednosti 

Solidarnost je osnovni princip djelovanja PaRitera: kako unutar kolektiva, tako i prema i unutar šireg društvenog konteksta. Tijekom planiranja, rada i komuniciranja poštujemo različite borbe za prava i slobode te individualne kontekste svih uključenih. 

Intersekcionalnost: kako bi feministički pokreti bili uistinu transformativni i snažni smatramo kako svoj rad i djelovanje moramo upotpuniti ne samo našim sličnostima već i razlikama. Propitujemo pozicije moći i privilegije unutar i van pokreta, ali i našeg kolektiva. 

Nehijerarhijski rad: smatramo kako svaka osoba uključena u PaRiter donosi zaseban set znanja, vještina i vrijednosti te se donošenje odluka i planiranje aktivnosti odvijaju na razini udruge. U tim deliberativnim procesima, uzimaju se u obzir svi uključeni glasovi, bez standardnih patrijarhalnih vertikalnih sustava moći koji pretpostavljaju da pozicija garantira i apsolutnu moć i znanje. Smatramo kako je za feminizam ključno implementiranje pravednosti i pravičnosti, s obzirom na to da krećemo od pretpostavke da je svaka jedinka odgovorna, sposobna te djeluje u najboljoj namjeri kako bi i PaRiter i sve uključene, kao i društvo unutar kojeg djelujemo, prosperirali. 

Odgovornost i integritet: težimo transparentnosti, odgovornom korištenju vlastitih resursa, odgovornosti i integritetu prema našim članicama, partnericama, organizacijama koje nas financiraju, kao i pokretima unutar kojih djelujemo. Predane smo dijeljenju naših iskustava i znanja te promjenama dosadašnjih praksi sukladno primjerima dobre prakse iz šire feminističke i antifašističke scene. 

Feministička etika brige: briga je društveno pozicionirana kao rodno uvjetovani zadatak jer patrijarhalni obrasci nameću reproduktivni i emocionalni rad kao isključivo ženski rad. No, feministička etika brige istu definira kao moralnu i društvenu odgovornost svih, kako prema sebi tako i prema drugima, ne zanemarujući materijalnu okolinu, vodeći se pretpostavkom da funkcioniranje unutar određenog društvenog bazena zavisi o međusobnim odnosima svih koji to društvo i čine. 

Tjelesna autonomija, integritet i slobode: držimo da svaka osoba ima pravo odabrati svoje identitete, odnose, ciljeve, rad, snove i zadovoljstva te na koji će se način odnositi prema vlastitom umu, tijelu i duhu. Vjerujemo u rad prema pristupima različitim vrstama izvora kako bi navedene slobode i mogle biti prakticirane. 

Ljudska prava: vjerujemo u potpunu primjenu principa ljudskih prava, uključujući one koje proizlaze iz nacionalnih te međunarodnih zakona te vjerujemo kako su sva ljudska prava međusobno povezana, ovisna i neodjeljiva. Predane smo uklanjanju svih diskriminacija koje se temelje na rodu, seksualnosti, religiji, godinama, tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti, etničkoj pripadnosti, rasi, nacionalnosti, klasi i drugim identitetima. 

Antifašizam: sav naš rad, vrijednosti i stavovi proizlaze iz maksime antifašizma kao civilizacijske tekovine koje nam je u nasljeđe ostavilo 20. stoljeće. Odupiremo se bilo kakvim oblicima jednoumlja, nacionalnog i religijskog ekskluziva, kulta tradicije i herojske smrti, netrpeljivosti prema različitosti, mačizma, militarizma, selektivnog populizma i svim ostalim idejama koje zagovaraju homogenost i bespogovornu poslušnost nacije.

Pravednost i sistemske promjene: naš cilj je izgradnja društva koje se temelji na socijalnoj, kulturnoj, ekonomskoj i reproduktivnoj pravdi, dokidanju bilo kojim oblicima sistemske opresije, uključujući patrijarhat, fundamentalizam, fašizam i korporatizam koje prijete našim životima. Težimo svijetu u kojem je sloboda i moć raspodijeljena na način koji omogućuje svima da rastu sukladno svojim težnjama.

Društvo blagostanja: smatramo kako je država dužna osigurati svim svojim građanima i građankama ne samo elementarnu sigurnost i politička prava, već i ekonomsku i socijalnu sigurnost kako bi ostvarili/e svoje potencijale i živote. Besplatno obrazovanje i zdravstvena zaštita, naknade nezaposlenima, skrb za siromašne, stare i nemoćne, mirovinsko osigranje, stambena zbrinutost, porodiljna zaštita i dječji doplatak te ostale socijalne mjere su jedini oblik demografske politike koji zagovaramo i koja to uistinu jest. Dostojanstven život je jedno od osnovnih ljudskih prava.

Povezivanje i suradnja: kroz svoj rad, PaRiter gradi mostove prema različitim dionicama civilnog društva, građanstva i nacionalnih i internacionalnih institucija. U svim suradnjama, neovisno o razini i razlogu, vodimo se ovdje navedenim vrijednostima, te našom misijom i vizijom.