Edukacija “Praćenje učinka aktivnosti i projekata”

U sklopu projekta “Zdrave veze” jačamo kapacitete zaposlenica uključenih organizacija civilnog društva. U skladu s time tijekom veljače održana je jednodnevna edukacija na temu “Praćenje učinka aktivnosti i projekata” koju nam je održala Andrijana Parić. Pokrivene su teme koje se općenito tiču vrednovanja učinka projekta i aktivnosti. Govorile smo o razlikama između praćenja i vrednovanja, o postavljanju okvira za iste, a poseban naglasak stavljen je na metodološku triangulaciju. 

Raspravljale smo o različitim metodama vrednovanja te o njihovoj upotrebi:

  • pregled projektne dokumentacije
  • intervjui i fokusne grupe
  • pregled projektnih aktivnosti
  • pregled outputa projekta
  • analiza internih evaluacija

Osim teorijskog dijela, imale smo praktične vježbe u kojima je poseban naglasak stavljen na osmišljavanje metoda i pristupa prilikom vrednovanja. Radile smo na konkretnom primjeru projekata koje provodimo odnosno razvijale metode kojima se može mjeriti učinak aktivnosti.

Jedva čekamo nova znanja primijeniti u praksi!

Projekt provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka – LORI, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta, partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. U sklopu projekta ostvareno je i bilateralno partnerstvo s organizacijom KUN (Center for equality and diversity) iz Norveške. Projekt “Zdrave veze “je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.