Projekt završava, a SPONA među nama ostaje!

S 27. rujnom završavamo provedbu projekta SPONA– Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama! 
Kroz projekt je 6 organizacija civilnog društva iz Osijeka, Petrinje, Zagreba i Rijeke pripremljeno za rad s mladima u kriznim situacijama i to osobito za rad s mladima iz ranjivih skupina koje se nalaze u riziku od socijalne isključenosti kao što su mladi s problemima u ponašanju i teškoćama u učenju, mladi pripadnici nacionalnih manjina, osobito romske, LGBTIQ mladi, mladi s invaliditetom, mladi koji žive u geografski i infrastrukturno slabije povezanim područjima i drugim ranjivim skupinama.


Svrha projekta koji se provodio 14 mjeseci od srpnja 2022. do rujna 2023. bila je doprinijeti društvenom razvoju kroz unapređenje učinkovitog djelovanja civilnog društva u odgovoru na potrebe lokalne zajednice i to osobito u kriznim situacijama.


Ciljevi projekta koje smo zajednički ostvarili su:
– Unaprjeđenje kapaciteta partnerskih organizacija za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice u području socijalnog uključivanja mladih iz skupina u riziku socijalne isključenosti.
– Osnaživanje organizacija civilnog društva i aktivnih građanki i građana za učinkovit odgovor na potrebe mladih u kriznim situacijama.
– Doprinos odgovoru na lokalne potrebe mladih iz ranjivih skupina i njihovom osnaživanju kroz građanske akcije u kojima su aktivni sami mladi za mlade.

Kroz projekt su izrađena 3 digitalna obrazovna modula, vezana uz brigu o zdravlju, socijalnoj pravdi i socijalnoj koji sadrže kvizove, igre, video materijale, simulacije i druge alate za učenje na zanimljiv način.

Obrazovni moduli za mlade: 
1. OSTANIMO ZDRAVI 
1.1. Briga o fizičkom i mentalnom zdravlju
1.2. Upoznajemo sebe – brinemo o sebi

2. OSNAŽENI I OTPORNI U KRIZAMA 
2.1. Krize i kako se s njima nosimo
2.2. Zadržimo sigurnost i ravnopravnost u online okruženju
2.3. Zadržimo sigurnost i ravnopravnost – rodna dimenzija nasilja

2. (P)OSTANIMO UKLJUČENI
3.1. Ravnopravnost, solidarnost i socijalna uključenost
3.2. Građansko sudjelovanje ili participacija

Projekt je proveo Ambidekster klub s partnerima Nansen dijalog centrom Osijek, Udrugom za promicanje informatike, kulture i suživota IKS iz Petrinje, SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, Lezbijskom organizacijom Rijeka “LORI” i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter.
Više o projektu možete pročitati u letku.

Za projekt pod brojem UP.04.2.1.11.003 bilo je osigurano 487.589,91 kunu od čega je iz Europskog socijalnog fonda osigurano 85%, a iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15% sredstava.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj je isključiva odgovornost Ambidekster kluba i projektnih partnera.

Autorica grafike je Izabela Markova
//Za više sličnih grafika klikni tu.//
//Fotografija je objavljena pod Creative Commons-Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licencom (CC-BY-NC-SA)
.//