Konvencije

Opća deklaracija o ljudskim pravima Opća deklaracija o pravima čovjeka usvojena je na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda 10. prosinca 1948. godine. Njen glavni autori je John Peters Humprey iz Kanade, a u pisanju su sudjelovali i Elenor Roosevelt iz Sjedinjenih Američkih Država, René Cassin iz Francuske te drugi.
Iako deklaracija sama po sebi nije pravno obvezujući dokument, služila je kao osnova za dva pravno obvezujuća pakta- Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima te Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima usvojen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, 16. prosinca 1966. godine.

Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima Opća skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je 16. prosinca 1996., a na snagu je stupio 3. siječnja 1976.

Europska konvencija o ljudskim pravima potpisana je u Rimu 4. studenoga 1950. godine od strane dvanaest zemalja članica novoosnovanog Vijeća Europe. Postupno se nadopunjavala nekoliko puta dodavanjem protokola koji su nadopunili odredbe konvencije. Sve zemlje članice Vijeća Europe stranke su Konvencije te se od novih članica Vijeća zahtijeva njena ratifikacija. Hrvatska je Konvenciju i njene protokole ratificirala 5. studenoga 1997. godine postavši tako 40. zemlja koja je to učinila.

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni ugovor Ujedinjenih naroda kojim su utvrđena građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava djece. Konvencija djetetom definira svako ljudsko biće mlađe od osamnaest godina, osim ako se prema domaćem zakonodavstvu punoljetnost ne stječe pri nekoj drugoj dobi. Poštivanje Konvencije nadzire Odbor za prava djeteta UN-a. Opća skupština je Konvenciju prihvatila 20. studenog 1989., a na snagu je stupila 2. rujna 1990. Trenutačno su je prihvatile 193 države, uključujući sve članice Ujedinjenih naroda osim Somalije, Južnog Sudana i Sjedinjenih Američkih Država. U Hrvatskoj je na snazi od 8. listopada 1991.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom usvojena je 30. ožujka 2007. godine u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku te ju je potpisalo 80 zemalja.

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije usvojena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, 21. prosinca 1965. godine. Republika Hrvatska stranka je Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije od 8. listopada 1991. godine.

Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama usvojena i proglašena na 47. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, 18. prosinca 1992. godine.