O nama

Zašto PaRiter?

Pariter, adv. [par] 1) jednako (sr. aequliter); kao i ja 2) zajednoskupai također

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ime je dobila po latinskoj riječi pariter koja znači jednako (kao i ja), zajedno, skupa… Osnovana je u Rijeci, s ciljem podizanja svijesti kako o ljudskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu.Udruga PaRiter nastala je prvenstveno kao reakcija na relativno pasivno okruženje u kojem se nedovoljno govori o ljudskim pravima te o socijalnim, kulturnim i ekonomskim pravima pojedinca. Naša želja je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu.

Misija

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter je neprofitna nevladina organizacija koja promiče ljudska prava, kulturu nenasilja, toleranciju, prava manjina i rodnu ravnopravnost povezujući neformalno obrazovanje, istraživanje i aktivizam.

Vizija

Ravnopravno društvo koje prepoznaje i poštuje različite potrebe i prava svih ljudi.

Ciljevi Udruge:

  • promoviranje kulture nenasilja i tolerancije te ljudskih i građanskih prava i sloboda kao nužnih preduvjeta demokratizacije društva
  • prepoznavanje i razumijevanje općih i specifičnih prava žena, rad na osnaživanju ženskog pokreta i žena te stvaranje jednakih uvjeta za njihovo sudjelovanje na svim razinama javnog, političkog i gospodarskog života
  • promocija aktivizma među građanima, kako i osnaživanje građana radi njihovog utjecaja na društvene procese
 • jačanje lokalne demokracije, pluralističkog i multikulturnog društva kao temelja za izgradnju zajednice po mjeri njenih građana.U promicanju ljudskih prava i ženskih ljudskih prava Udruga se rukovodi principima Opće konvencije o ljudskim pravima; Konvencije o građanskim i političkim pravima; Konvencije Ujedinjenih naroda o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama; Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena; Ustavom RH; Zakonom o ravnopravnosti spolova te drugim sličnim protokolima.

Aktivnosti udruge:   

  • poticanje kreativne razmjene teorijskih i praktičnih pristupa obrazovanju o antidiskriminaciji i ljudskim pravima te izgradnji društvene pravde kroz neinstitucionalnu edukaciju, radionice, seminare, treninge i slično
  • poticanje svijesti i znanja o konvencijama o ljudskim pravima
  • predlaganje, zagovaranje i praćenje nacionalnih i međunarodnih javnih politika antidiskriminacije i ljudskih prava
  • razvijanje kulture dijaloga i kulture nenasilnog življenja
  • afirmacija aktivističkog pristupa u lokalnoj zajednici (građanskog aktivizma, multikulturalizma i tolerancije)
  • educiranje djece i mladih o ljudskih pravima, procesu odlučivanja i demokracije
  • poticanje djece i mladih na aktivnu participaciju i kritičko razmišljanje
  • organiziranje i provođenje edukacija o ljudskim pravima, kulturnom dijalogu i sl.
  • uključivanje, razmjena i suradnja sa srodnim međunarodnim organizacijama
  • sudjelovanje ma međunarodnim stručnim skupovima o ljudskim pravima

Kako do nas?

Adresa: Janeza Trdine 7, 51000 Rijeka
Broj telefona: +385953935611
 
 

Dokumenti

Članstva